Algemene voorwaarden Zicht op Gezondheid

Algemene voorwaarden “Zicht op Gezondheid” gevestigd te Middeloolaan 12 1985 AC Driehuis.

Artikel 1 Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zicht op Gezondheid en deelnemers aan een traject van Zicht op Gezondheid.

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Zicht op Gezondheid een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een coaching, training, therapie of die daadwerkelijk deelneemt aan een coaching, training of therapie van Zicht op Gezondheid (hierna te noemen: deelnemer).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst en omvang van verplichtingen

2.1 Aanmelding gebeurt schriftelijk, telefonisch, online aankoop of per e-mail.

2.2 Zicht op Gezondheid verzendt, na de ontvangst van een aanmelding, een schriftelijke bevestiging van deelname aan een training, coaching of therapie aan de aanmelder. Hiermee is de overeenkomst tussen Zicht op Gezondheid en deelnemer tot stand gebracht.

2.3 Met Zicht op Gezondheid gesloten overeenkomsten leiden voor Zicht op Gezondheid tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Zicht op Gezondheid gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Zicht op Gezondheid verlangd kan worden.

2.4 Voorzover Zicht op Gezondheid voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Zicht op Gezondheid uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 3 Annulering coaching, training of therapie

3.1 De deelnemer heeft het recht om een overeengekomen coaching of therapie schriftelijk of per email te annuleren. Zicht op Gezondheid zal dit schriftelijk bevestigen, waarna de overeenkomst is geannuleerd.

3.2 Tot 30 dagen voor aanvang van de coaching of training kan die kosteloos door de deelnemer worden geannuleerd.

3.3 Tot 15 dagen voor aanvang van de coaching of training kan die tegen betaling van 50% van de overeengekomen prijs door de deelnemer worden geannuleerd.

3.4 In geval van annulering 15 dagen of korter voor aanvang van de coaching of training door de deelnemer, dient de volledige (100%) overeengekomen prijs te worden voldaan.

3.5 Ook indien de deelnemer op of na de eerste dag van de coaching of training deelname beëindigt, of om andere redenen er niet aan deelneemt, dient de volledig overeengekomen prijs te worden voldaan.

3.6 Het is toegestaan om ter vervanging een andere deelnemer te laten aanmelden voor de betreffende coaching of training. Indien Zicht op Gezondheid oordeelt dat de vervangende deelnemer geschikt is voor deelname en een overeenkomst tussen hen gesloten is, zullen geen annuleringskosten aan de oorspronkelijke deelnemer in rekening worden gebracht.

3.7 Bij het kopen van een online training ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. U kunt een online training dus NIET annuleren.

3.8 Zicht op Gezondheid heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een training of workshop te annuleren. Indien van toepassing zorgt Zicht op Gezondheid in dat geval voor volledige terugbetaling van reeds gedane betalingen aan deelnemers.

3.9 Er kunnen situaties van overmacht ontstaan die de doorgang van een geplande training of coaching verhinderen. Bijvoorbeeld door ziekte van een trainer of coach, of het niet beschikbaar zijn van de locatie. Zicht op Gezondheid heeft het recht een training of coaching om een dergelijke reden af te breken, op te schorten of te annuleren. Reeds gedane betalingen voor niet geleverde delen van trainings- of coachingstrajecten zullen in een dergelijk geval worden terugbetaald, tenzij een alternatief traject wordt afgesproken.

3.10 Individuele afspraken binnen het traject dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Weekend worden in de 48 uur niet meegerekend. Wanneer een deelnemer een bijeenkomst het lopende traject niet kan bijwonen, kan deze sessie worden ingehaald in een individuele sessie. Indien en voorzover er meerdere sessies individuele sessies nodig zijn, dan worden deze sessies aan de deelnemer doorberekend.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Zicht op Gezondheid spant zich in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zicht op Gezondheid het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zicht op Gezondheid blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze werkzaamheden.

4.3 Deelnemers verplichten zich tot het betalen van de door Zicht op Gezondheid ingediende nota’s binnen de in die nota vermelde termijn.

4.4 Indien tijdige betaling uitblijft is Zicht op Gezondheid gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de betreffende overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Zicht op Gezondheid is tegenover de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor het bedrag van de hoogte van de coaching- of trainingsgelden per schadeveroorzakend feit. Hierbij wordt een opvolgende reeks feiten als één feit beschouwd.

5.2 Zicht op Gezondheid is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Zicht op Gezondheid is niet aansprakelijk in het geval de deelnemer, of een derde, de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.4 Zicht op Gezondheid is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de coaching of training van Zicht op Gezondheid.

5.5 Voor zover Zicht op Gezondheid gehouden is schade te vergoeden, is de vergoeding beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Beyond Stress in dit kader verzekerd is.

5.6 Zicht op Gezondheid heeft het recht om een deelnemer verdere deelname te ontzeggen, wanneer deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan een training of coaching.

5.7 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Zicht op Gezondheid gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Artikel 6 Voorbehoud

6.1 Zicht op Gezondheid behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van coaching- en trainingstrajecten aan te passen.

6.2 Zicht op Gezondheid doet er alles aan om een eenmaal gepland coaching- of trainingstraject door te laten gaan.

6.3 Indien Zicht op Gezondheid wegens onvoldoende deelnemers of door overmacht een trainings- of coachingstraject moet afbreken of annuleren, dan zal Zicht op Gezondheid zich inspannen om binnen redelijke termijn een alternatieve training of coaching te bieden.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

7.1 Zicht op Gezondheid beschouwt alle door deelnemers verstrekte persoonlijke informatie als vertrouwelijke informatie. Zicht op Gezondheid, evenals een ieder die werkzaamheden voor Zicht op Gezondheid verricht, verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van en over deelnemers.

7.2 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door Zicht op Gezondheid geregistreerd en uitsluitend gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Zicht op Gezondheid. Een deelnemer die niet (langer) van deze dienst gebruik wil maken, kan dit schriftelijk of per e-mail laten weten, waarop hij/zij van de mailinglist zal worden gehaald.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 De gebruiksrechten van de producten die Stress BV ten behoeve van een training of coaching ontwikkelt dan wel ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij Zicht op Gezondheid of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal, rapporten, presentaties, offertes, programmatuur en databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

8.2 Het is een deelnemer niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde producten in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken, tenzij Zicht op Gezondheid daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

8.3 Op de overeenkomsten tussen Zicht op Gezondheid en deelnemers is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beslissing voorgelegd.